BARO YÖNETİMİNDE YENİ YAPILANMA VE KATILIMCI BARO YÖNETİMİ ANLAYIŞIMIZ

(Ekim 2018)

Baro Yönetiminde yeni bir anlayışın hayata geçirilmesi dört aşamalı bir çalışma gerektirmektedir.

Baro Yönetiminde Düşünsel Devrim
Katılımcı Baro Yönetimi Anlayışı, Doğrudan Yönetim Anlayışına Yönelme
Saydam Yönetim Anlayışı
Avukat-Baro Yabancılaşmasının Ortadan Kaldırılması
NASIL BİR BARO YÖNETİMİ UYGULAYACAĞIZ?
İstanbul Barosu, üye sayısı 40.000 avukatı geçen, dünyanın en büyük baroları arasındadır. Bu denli çok üyeli bir meslek örgütünün başarılı biçimde yönetilmesinin önünde, uzun yıllardan beri hiç değişmeden varlığını sürdüren Avukatlık Kanunu’nun mevcut çerçevesinin getirdiği zorluklar vardır.
Ancak İstanbul Barosu, “idare edilmeyip” yönetilmek isteniyorsa bunun için mutlaka yasal değişiklik beklenmesi gerekmemektedir. Yeni, çağdaş bakış açıları ve teknolojinin olanakları kullanılarak İstanbul Barosunun etkin şekilde yönetilmesi mümkündür.
Bunun için öncelikle, mevcut yönetim anlayışının terk edilmesi, yönetim anlayışında zihinsel değişiklik gerekmektedir. Zihnimizde oluşan bariyerler yıkılmadıkça çağdaş yönetim anlayışına ulaşılması mümkün değildir. Temel ilke; “Baroyu Başkan yönetir”, anlayışı yerine, “Baroyu avukatlar yönetir” anlayışına geçilmesi olmalıdır. Dolayısıyla bu ilkenin gereklerine göre davranmak ve kurumsallaşmak gerekmektedir.
İkinci aşamada interaktif bir yönetim anlayışıyla yönetimde katılımcılığın sağlanması gerekmektedir. Katılımcılığın artması demek sadece karar süreçlerine Baro Yönetim dışında bazı yeni unsurların eklenmesi olarak anlaşılmamalıdır. Teknolojik olanaklardan da yararlanarak her konuda olamasa da önemli konularda doğrudan yönetim olanakları kullanılmalıdır.
Bu nedenle, bizim ortaya koyacağımız yönetim anlayışı; avukatı karar süreçlerinin içine alan, içine çeken bir uygulama şeklinde olacaktır.
Kararlar sadece yasanın öngördüğü 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından verilmeyecek, hemen her konuda avukatların görüşleri alınacaktır.
Üçüncü aşama yönetimde saydamlığın gerçekleştirilmesi aşamasıdır. Yönetim Kurulu toplantıları ve kararlar kamuya açık olacak ve ilan edilecektir. Bütün harcamalar ve harcama yöntemleri açıklanacaktır. Saydamlık ve katılımcılığın sistematik olarak sağlanacağı bir baro yapısının kurulması hedeflenecektir.
Ancak bunlar da yetersizdir. Günümüzde avukat ve baro yönetimi arasında gittikçe yaygınlaşan bir yabancılaşmanın bulunduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Baronun etkinliğini azaltan bu yabancılaşmanın hızla ortadan kaldırılması gerekmektedir.
YABANCILAŞMANIN ORTADAN KALDIRILMASI
Baro günümüzde delegelerini toplayamaz hale gelmiştir. Baronun tepki gösterdiği konularda avukatlardan destek alamadığı görülmekte, toplantılara katılım çok düşük düzeyde kalmaktadır. Bu durum, Baro’nun saygınlığını azalttığı gibi, Baro yönetiminin tepki gösterdiği konudaki gücünün ve etkisinin olmadığına, o konuda avukatlar tarafından destek görmediğine karine olmaktadır. Bu sonuç, Baro yönetiminin etkinlik düzenleme gücünü, heves ve azmini olumsuz etkilemektedir.
Etkili bir Baro yönetiminin herhangi bir konuda kitlesel bir etkinlik düzenlediğinde üye sayısının en az %5 ni harekete geçirebilmesi gerekmektedir. Bu oran hedef alınarak baro yönetimleriyle avukatlar arasında ortaya çıkan kopukluk, ilgisizlik, duyarsızlık ve güven eksikliğine yol açan yabancılaşmanın hızla ortadan kaldırılması gerekmektedir. Avukatlara, Baro Avukat dayanışması ve birlikteliğinin sadece seçimlerde oy kullanmak olmadığının inandırıcı şekilde anlatılması şarttır.
Baro-avukat yabancılaşmasının çok boyutlu yönleri ve nedenleri bulunmaktadır.
Yabancılaşmanın giderilmesi yoluyla Baro yönetimlerine temsil gücü ve saygınlık kazandırmak; bunun sonucu olarak, baroların toplumda ve siyasal iktidar nezdinde etkisini artırarak baroların taleplerinin dikkate alınmasını ve isteklerinin yerine getirilmesini sağlamanın mümkün olacağı değerlendirilmektedir.
Bu amaçla yabancılaşmanın ortadan kaldırılması projesi yürürlüğe konulacaktır.
YÖNETİMDE UYGULAMA ESASLARI
Yönetim Kurulu toplantıları daha sık aralıklarla yapılacaktır. Bu toplantıların günü, gündemi ve yeri önceden tüm avukatlara duyurulacaktır.
Yönetim Kurulunda alınan kararlar avukatlara duyurulacak, kamuoyuna açıklanacaktır.
Yönetim Kurulu toplantılarının ilk yarım saatlik bölümüne isteyen her avukat, randevu alarak fiilen katılacağı gibi bulundukları yerden de tele konferans, facetime gibi teknolojik imkanlarla görüntülü katılabilecektir.
Önemli konulardaki Yönetim Kurulu toplantıları canlı yayınlanacaktır.
Önemli konularda, elektronik anket yöntemiyle avukatların karar alınacak konudaki görüşleri sorulacak, kararlarda avukatların görüşleri dikkate alınacaktır.
Baronun diğer organları tarafından alınan kararlar da aynı açıklıkla avukat kamuoyuna duyurulacaktır.
Kararların alınmasında uzmanlardan yararlanılacak ve uzman görüşüne başvurulacak, belli bir sürece dayalı olarak alınacak kararlarda forumlar, tartışmalar ve dijital toplantılar yapılacaktır.
Hukuka, avukatlık mesleğine ilişkin konularda diğer barolarla ve avukatlarla iletişim içinde olunacaktır.
Baro Kurulları belli aralıklarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacaktır.
Baro delegelerinin birikim ve deneyimlerinden yararlanacak yöntemler geliştirilecek ve uygulanacaktır.
Baro merkez ve kurullarıyla Baro Yönetimi arasında organik iş birliği süreçleri geliştirilecektir.

27.12.2019